دولت ژاپن یکی از اولین کشورهایی است که توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) به‌عنوان شکلی از پاداش‌های تکمیلی برای قدردانی از کار مقامات محلی که در استفاده از فناوری دیجیتال برای حل چالش‌های محلی سرآمد بوده‌اند.

جوایز اهدا شد. توسط دبیرخانه کابینه، یک آژانس دولتی که توسط هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه کشور در مراسم “تابستان دیجی دنکوشین 2022” رهبری می شود. گزارش Coinpost، در این رویداد همچنین فومیو کیشیدا، نخست وزیر این کشور نیز حضور داشت.

هفت شهردار به خاطر ایده‌های شهرهایشان با محوریت اقتصاد دیجیتال مورد تقدیر قرار گرفتند. در میان آنها شهردار ساکاتا، استان یاماگاتا بود که دولتش پیشنهاد استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی را برای تحویل محلی داد. همچنین یک جایزه NFT به Maebashi در استان Gunma برای ایده آنها برای پلتفرمی که از دوربین های دستگاه های تلفن همراه برای ردیابی تغییرات شرایط ترافیک در زمان واقعی استفاده می کند، اعطا شد.

اثبات حضور و غیاب مبتنی بر اتریوم (POAP) NFT ها از طریق پایگاه هازاما صادر شدند. همان پلتفرمی که قبلاً برای توزیع NFTها در رویدادی که توسط دفتر جوانان حزب لیبرال دموکرات برگزار شده بود استفاده می شد. دارایی ها غیرقابل انتقال هستند و بنابراین نمی توان آنها را در بازار ثانویه فروخت.

موارد مرتبط: %DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.

%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20NFT%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.

NFT%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20NFT%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20NFT%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20